bundelen-we-onze-krachten-2.jpg
12 oktober 2021

Vragen en antwoorden samenwerking

Hier vind je veelgestelde vragen, en natuurlijk de antwoorden daarop.

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Algemeen

Wat is voor het kwaliteitshuis de definitie van 'kwaliteit van fysiotherapeutische zorg'?
De meest gebruikte definitie van kwaliteit van zorg (die van het Institute of Medicine), is dat kwaliteit van zorg wordt bepaald door meerdere componenten (veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, tijdigheid, efficiëntie en toegankelijkheid). Feitelijk dus zaken waar je iedere dag in de directe relatie met de patiënt mee bezig bent. De kern van het kwaliteitshuis is precies dat: iedere dag bezig zijn met het leveren van zorg die aansluit bij de context van de patiënt en de beoogde behandeldoelen. Je werkt continu aan de kwaliteit van zorg.

Wat zijn de kosten voor deelname aan het Kwaliteitshuis Fysiotherapie?
Er is verschil tussen individuele registratiekosten en kosten voor deelname aan het praktijkregister. Uitgangspunt bij de individuele registratie is dat er in de nieuwe situatie geen sprake is van een verhoging van de kosten. De kosten voor praktijken die zich inschrijven in het praktijkregister moeten nog worden berekend. 

Sinds het overgaan naar SKF zijn wij als praktijk en fysiotherapeuten niet meer zichtbaar op defysiotherapeut.com. Komt dat straks goed?
Dat komt zeker goed, voor beide registers in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt opnieuw één website ingericht waar alle individueel geregisteerde fysiotherapeuten en aangesloten praktijken zichtbaar zijn.  

Moet ik een keuze maken tussen de twee registers?
Nee. Als individu sta je geregistreerd in het Individueel Register, net als nu. Daarnaast kun je kiezen of je je als praktijk ook wilt laten registreren in het Praktijkregister Fysiotherapie.

Kun je als individu in beide registers staan?
Het Individueel Register Fysiotherapie is er voor de registratie van natuurlijke personen (individuen). Het Praktijkregister Fysiotherapie is voor de registratie van organisaties/instellingen. Individuele fysiotherapeuten die werkzaam zijn in deze praktijken blijven ook na 1 januari 2022 automatisch individueel geregistreerd in het Individueel Register Fysiotherapie. Activiteiten binnen het praktijkregister waar de individuele fysiotherapeut aan deelneemt worden dan, waar mogelijk, geregistreerd op individueel niveau.

Ik ga me aansluiten bij SKF, maar wil ook in het kwaliteitsregister van het KNGF blijven staan. Accepteert SKF dat?
SKF en KNGF gaan samen verder en daarmee verdwijnt hopelijk het gevoel dat er moet worden overgestapt. Het nieuwe kwaliteitsregister heet Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Hierin worden het Praktijkregister en het Individueel Register voor onze beroepsgroep ondergebracht. Het label Keurmerk is onderdeel van het Praktijkregister in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. De twee lopende regelingen, SKF individueel en KRF NL, blijven doorlopen tot en met jouw herregistratie. Vanaf dat moment kom je in de nieuwe regeling van het Individueel Register Fysiotherapie.  

Wat gebeurt er met de huidige registers?
De twee bestaande individuele registers (SKF en KRF NL) worden samengevoegd tot het Individueel Register Fysiotherapie. Het bestaande praktijkregister wordt uitgebreid met de Basisregistratie en de ontwikkelpaden en wordt het Praktijkregister Fysiotherapie. Het is voor nieuwe praktijken mogelijk om zich aan te sluiten. Het label Keurmerk behoudt een zichtbare plek in dit nieuw in te richten praktijkregister. 

Wat betekenen de veranderingen voor fysiotherapeuten die ingeschreven zijn in het register en wonen en werken in het buitenland? Punten halen voor het register via bij – en nascholing doen wij al jaren en is haalbaar, ook al kost het extra aan reis en verblijfskosten. IOF’s bijwonen hebben we tot nu niet kunnen doen.
Activiteiten op het gebied van reflecterend leren zijn facultatief in het Individueel Register Fysiotherapie. Daarin verandert er dus niets ten op zichte van de huidige situatie voor fysiotherapeuten die wonen en werken in het buitenland. 

Wordt de samenstelling van de Kwaliteitsraad en adviescommissie openbaar?
Ja, die wordt openbaar.

Individueel Register Fysiotherapie

Klopt het dat mijn punten in KRF NL en SKF meegaan naar het nieuwe Individueel Register Fysiotherapie?
Voor iedereen die op dit moment geregistreerd is in een individueel register (SKF of KRF NL) verandert er in principe niks. Je doorloopt je registratietermijn conform de afspraken die je bent overeengekomen. Pas na herregistratie kom je in de nieuwe regeling van het Individueel Register van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 

Ik sta al heel lang geregistreerd in KRF NL. Waarom moet ik me dan aansluiten bij Keurmerk, beide partijen gaan toch al samen?
Als je in KRF NL geregistreerd staat en in het Individueel Register Fysiotherapie wilt blijven, dan hoef je niet naar het Praktijkregister Fysiotherapie (met daarin ook het label Keurmerk). Je blijft gewoon individueel geregistreerd, met de afspraken die bij KRF NL horen.

Worden behaalde punten meegenomen in het Individueel Register Fysiotherapie?
Ja.

Als je op dit moment in één van de individuele registers staat, komen er dan in 2021 al andere eisen, zoals bijvoorbeeld keurmerk-peerreview-avonden of IOF-avonden? Of gaat dat per 2022 in?
Nee, er worden op korte termijn geen extra eisen aan het individuele register gesteld.

Welke differentiatie zit er tussen de SKF-praktijken en de praktijken die extra activiteiten ontplooien?
Een praktijk kan uit verschillende ontwikkelpaden kiezen. Bijvoorbeeld het meedoen aan onderzoek, innovatie, het werken met producten. De beroepsgroep wil zelf bepalen uit welke elementen zorgverzekeraars kunnen kiezen. Of dat leidt tot differentiatie wordt bepaald door interesse van de zorgverzekeraar.

Wat is de rol van waarnemers?
Waarnemers hebben sowieso een plek in het Individueel Register. Dat is de basis voor alle fysiotherapeuten. Als de waarnemer in een praktijk werkt, die is geregistreerd in het Praktijkregister, komt de waarnemer via die weg in aanraking met de activiteiten waar die praktijk voor heeft gekozen. In hoeverre dat leidt tot extra activiteiten voor de waarnemer is afhankelijk van de praktijk.

Wat is beleid voor fysiotherapeuten die nu in twee registers vermeld staan? Dus in zowel KRF NL als Keurmerk?
Fysiotherapeuten kunnen zelf kiezen met welke individuele registratie ze door gaan. Je hoeft niet in beide individuele registers te blijven en dus ook geen dubbele kosten te betalen.

Ik ben lid van het KNGF. Ben ik dan automatisch ook lid van het Individueel Register Fysiotherapie? 
Nee, het KNGF-lidmaatschap staat los van inschrijving in het register. 

Praktijkregister Fysiotherapie

Meer informatie over het Praktijkregister Fysiotherapie vind je ook op deze pagina.

Is er al iets bekend over de kosten van het Praktijkregister Fysiotherapie?
De kosten voor de Basisregistratie in het Praktijkregister Fysiotherapie zijn nog niet bekend. De kosten voor het label Keurmerk veranderen voor 2022 niet.

Wat is het doel van het Praktijkregister Fysiotherapie?
In het praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het Praktijkregister biedt ruime mogelijkheden aan praktijken om te ontwikkelen, met een lerend systeem en waarbij van en met elkaar leren een belangrijk element is. 

Moet iedereen binnen je praktijk een master-opleiding hebben voor dit register?
Nee, dat hoeft niet. Het Praktijkregister Fysiotherapie heeft geen eisen zoals master-opleidingen of bijvoorbeeld het aantal verbijzonderingen binnen de praktijk. Ook solopraktijken kunnen participeren in het praktijkregister. 

Komen er verschillende labels binnen het Praktijkregister Fysiotherapie?
Op dit moment is alleen het label Keurmerk vastgesteld. 

Klopt het dat je, als je bij SKF geregistreerd staat, je geen nieuwe entreevisitatie nodig hebt voor het nieuwe praktijkregister? 
Dat klopt, als je in 2020 bij SKF geregistreerd staat, dan heb je geen nieuwe Entreevisitatie nodig voor het nieuwe Praktijkregister Fysiotherapie. 

Ik wil dit jaar (2021) overstappen naar SKF. Wat betekent dat voor de entreevisitatie en het overstappen van medewerkers in de praktijk?
Daar zijn twee mogelijkheden:
1. Je doet de entreevisitatie en stapt per direct over: dan moet je inderdaad ook je medewerkers overhevelen. Er kan anders geen controle plaatsvinden.
2. Je doet de entreevisitatie en stapt over per 1 december 2021 over. Dan kunnen medewerker in KRF NL geregistreerd blijven.

Hoe zien de modules en activiteiten voor praktijken eruit?
Aan de ontwikkelpaden en activiteiten wordt nog gewerkt. De status van september 2021 vind je terug op onze website.

Komen er extra werkzaamheden bij?
Het uitgangspunt is dat we werken aan kwaliteit. Afhankelijk van de keuze die je als praktijk maakt betekent dat activiteiten verrichten die tijd kosten, maar die activiteiten zijn altijd te koppelen aan het werken aan kwaliteit van zorg. Er komen dus bijvoorbeeld geen vragenlijsten die geen nut hebben voor de zorg.

Begrijp ik goed dat de Basisregistratie facultatief is? De naam Basisregistratie doet vermoeden dat elke praktijk erin moet staan.
De Basisregistratie vormt de basis van het Praktijkregister Fysiotherapie. Als je deel wilt nemen aan het Praktijkregister, dan is het de eerste stap. Het Individueel Register Fysiotherapie blijft de basis voor onze beroepsuitoefening. De keuze voor registratie in het Praktijkregister Fysiotherapie wordt op praktijkniveau gemaakt voor alle binnen de praktijk werkzame fysiotherapeuten en is facultatief. De Basisregistratie is bedoeld voor praktijken die willen participeren in het Praktijkregister Fysiotherapie, maar niet willen of kunnen voldoen aan de eisen van het label Keurmerk.

Wat is de mening van zorgverkzekeraars over de Basisregistratie?
We hebben de inhoud van onze plannen voorgelegd aan onze achterban en niet aan zorgverzekeraars. We gaan uit van de kracht van ons vak en onze beroepsgroep. Wel hebben we zorgverzekeraars geïnformeerd over onze samenwerking.   

Zijn er financiële voordelen bij vermelding in de Basisregistratie?
Nee, dat is ook niet het uitgangspunt geweest bij de inrichting van de Basisregistratie. 

Wat is het voordeel van de Basisregistratie?
De Basisregistratie is vrijwillig en is opgezet voor praktijken die niet willen of kunnen voldoen aan de eisen voor het label Keurmerk, maar wel willen participeren in het Praktijkregister Fysiotherapie. 

Solopraktijken

Wat betekenen de twee registers voor een solist of solopraktijk?
Ook een solopraktijk kan participeren in het Praktijkregister, als wordt voldaan aan de drie instapcriteria van de Basisregistratie. Niemand moet in het Praktijkregister, je beslist het zelf als praktijkeigenaar.

Deelregisters

Wat gebeurt er met de deelregisters?
Dat wordt onderzocht met de betrokken beroepsinhoudelijke verenigingen. Uitgangspunt is dat het voor patiënten duidelijk is wat we doen.

Het KNGF

Ben ik, als ik geregistreerd sta in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, ook lid van het KNGF?
Het KNGF-lidmaatschap staat los van registratie in een register. SKF en KNGF hopen dat zo veel mogelijk fysiotherapeuten lid blijven of worden van de beroepsvereniging, iets wat bij veel andere beroepsgroepen een soort van vanzelfsprekenheid is. Door het samengaan van SKF en KNGF wordt voorkomen dat fysiotherapeuten zich gedwongen voelen een keuze te maken over hun registratie, de plek waar ze geregistreerd staan.

Ik ben nu bij SKF en wil lid worden van een Beroepsinhoudelijke Vereniging van het KNGF. Kan dat zonder KNGF-lidmaatschap?
Het lidmaatschap van KNGF of een beroepsinhoudelijke vereniging staat los van het samengaan van SKF en KNGF. Naast de registratie in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie kun je lid zijn van het KNGF: de beroepsvereniging voor de beroepsgroep. Dat lidmaatschap vormt de basis voor een eventueel aanvullend lidmaatschap voor een Beroepsinhoudelijke Vereniging. Die combinatie zal niet veranderen, omdat het KNGF de vertegewoordigende vereniging is voor alle fysiotherapeuten los van verbijzondering en werksetting. 

Kan ik lid worden van een beroepsinhoudelijke vereniging zonder dat ik lid ben van het KNGF?
Nee, het lidmaatschap van het KNGF vormt de basis vanuit de wettelijke beschermde titel van de fysiotherapeutische beroepuitoefening (artikel 3 wet BIG). Het KNGF behartigt de belangen van alle fysiotherapeuten ongeacht verbijzondering of werksetting. 
 

Ontwikkelpaden

Ontwikkeling

Is het mogelijk om vanaf een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld voor fysiotherapeuten ouder dan zestig, de verplichting op het gebied van nascholing aan te passen?
Bij het samengaan van SKF en KNGF zal niet anders worden omgegaan met een leeftijdsgrens dan in de huidige situatie. Er gelden dus geen andere regels wanneer je geregistreerd staat in het register en een bepaalde leeftijd hebt bereikt.

Ik ben benieuwd naar de plek en inhoud van intervisie in de nieuwe situatie.
Intervisie is gestoeld op de principes van 'reflecterend leren' en wordt één van de werkvormen waaruit fysiotherapeuten en praktijken kunnen kiezen. Accreditatie van deze activiteiten zal plaatsvinden op vastgestelde criteria. Dit wordt voor de op een later moment verder uitgewerkt.

Blijven IOF en peer reviews bestaan?
Ja, we noemen dat reflecterend leren en daar worden alle werkvormen die aan de criteria voldoen in opgenomen. Aan de invulling werken we nog. 

Data

Bekijk ook ons factsheet data of de antwoorden op vragen die in oktober 2021 gesteld werden over het Praktijkregister Fsyiotherapie en data. 

Wordt de data gedeeld?
Er worden zonder toestemming geen data op praktijk- of fysiotherapeutniveau gedeeld met derden. 

Aan wie leveren we data?
De data worden aangeleverd aan de gezamenlijke database, een combinatie van de LDK en LDF. Dat wordt de gezamenlijke database van en voor de beroepsgroep fysiotherapie.

Wat is de inhoud van de data?
De data zijn direct afkomstig uit je EPD.

Worden de data doorverkocht aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars of andere externe organisaties?
Er worden zonder toestemming geen data op fysiotherapeut -of praktijkniveau gedeeld met derden (bijvoorbeeld verzekeraars). Het staat praktijken en individuele therapeuten natuurlijk vrij om zelf eigen data te delen met andere partijen. Dat gebeurt nu ook al, daar verandert de dataverzameling in de database niets aan.

Zorgt het aanleveren van data voor extra belasting?
Er zal niet gevraagd worden om meer data. Alleen de data zoals vastgelegd in je EPD. Je krijgt daarmee toegang tot het data-dashboard en gebruikt de data om zelf van te leren. De data die in de database worden verzameld worden gebruikt voor zorg, onderzoek, ontwikkeling en op geaggregeerd niveau ten behoeve van positionering.

Willen wij data verzamelen of is dat een wens van de zorgverzekeraar?
De zorg werkt in brede zin naar dataverzameling en gegevensuitwisseling. De patiënt speelt hierin een belangrijke rol en wil niet alleen inzage in zijn eigen dossier, maar ook een goede afstemming van zorg tussen zorgverleners. Op landelijk niveau is het informatieberaad hiervoor in het leven geroepen om te zorgen voor registratie aan de bron en optimale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met patiënten. Als fysiotherapeuten hebben we hier ook mee te maken en dat zal in toekomst zeker toenemen. Daarom is het goed om stapsgewijs in een veilige omgeving eerst zelf ervaring op te doen met het werken met data en daar zelf de waarde van te ervaren. De vervolgstap: het aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen, wordt daarmee makkelijker. Sinds het begin van deze eeuw verzamelen artsen in toenemende mate data, om ontwikkelingen te signaleren, om te verbeteren. Daar moeten we op aansluiten. Alleen zo kunnen we elke dag een stukje beter worden. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat die data ook juist gebruikt worden.

Samenwerken en regionaliseren

Hoe staan SKF en KNGF ten opzichte van regionalisering?
Positief! Samenwerken en regionaliseren is een van de ontwikkelpaden. Er worden op dit terrein vanuit het project regionalisering en samenwerking al een aantal jaren diverse activiteiten ondernomen. Meer informatie vind je op de website van het KNGF. Daarnaast is ook in de bestuurlijke afspraken het stimuleren van de organisatiegraad een belangrijk thema. 

Kunnen we ons ook aanmelden als collectief?
Registratie in het Praktijkregister Fysiotherapie vindt vooralsnog plaats op praktijkniveau. Het is wel mogelijk om met de samenwerkende praktijken extra activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van data. Dat gebeurt nu ook al in bepaalde regio's.

Komen activiteiten van regionale coöperaties ook in aanmerking voor punten?
In het Praktijkregister worden in principe geen punten behaald. De praktijk doet mee aan activiteiten en ontwikkelingen. Het Praktijkregister biedt ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van samenwerking (mono- en multidisciplinair), maar bijvoorbeeld ook participatie in innovatie en onderzoek.

Organisatie samenwerking

Blijft de streefdatum van fusie 1 januari 2022?
Vanaf 1 januari willen we naar buiten toe één voordeur hanteren voor de registers (het Kwaliteitshuis Fysiotherapie) en treden we voor de  beroepsvertegenwoordiging als één partij naar buiten.

De fysiotherapie is en blijft aan veel veranderingen onderhevig. Voor welke 3 belangrijkste ontwikkelingen of verbeteringen voor de beroepsgroep gaan/staan jullie?
Fysiotherapie als onmisbare schakel in de zorgketen; Fysiotherapie als antwoord de stijgende zorgkosten (substitutie en voorwaardelijke zorg); Fysiotherapie als spin in het web/regisseur als het over het fysieke functioneren van mensen gaat (met een centrale rol in de Juiste Zorg op de Juiste Plek).

Wat is de wens voor de toekomst?
SKF en het KNGF werken samen aan de optimale vertegenwoordiging van de beroepsgroep fysiotherapie. Met het beste van beide organisaties komen we tot één sterk geluid voor de beroepsgroep.

Wat is de overkoepelende visie?
Fysiotherapie is een onmisbare schakel in de Nederlandse gezondheidszorg. Vanuit de kracht en waarde van ons vak maken wij het verschil en leveren we een bijdrage aan de uitdagingen in de zorg (toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg).

Straks begint een andere organisatie met een nieuw kwaliteitsregister. Houden we daar rekening mee?
We proberen dit nu op een goede manier met elkaar neer te zetten. We doen dit vanuit één belang en dat is het belang van de beroepsgroep. Iedereen die dit belang voor ogen heeft kan en mag aansluiten. Met een sterke beroepsgroep achter dit plan blijft er weinig ruimte voor alternatieven naast dit systeem, dat voor en door de beroepsgroep wordt vormgegeven.

Wat vinden de zorgverzekeraars van de plannen?
Gezamenlijk voeren we gesprekken met zorgverzekeraars, onder andere over de inkoopvoorwaarden. Zorgverzekeraars zijn positief over deze ontwikkeling.

Intramuraal

Hoe kunnen fysiotherapeuten die werken in de tweede of derde lijn deelnemen aan een register?
Het Praktijkregister wordt vooralsnog ontwikkeld voor extramurale praktijken. Het Individueel Register biedt al wel mogelijkheden voor intramuraal werkenden. Er bestaat zeker een wens om voor het Praktijkregister toe te werken naar een verbreding ten behoeve van intramuraal werkende collega's. Op welke wijze dit kan zal worden onderzocht nadat we tot een Individueel Register en één Praktijkregister zijn gekomen.

Plus

Pluspraktijken hebben ook jaren aan alle eisen voldaan, hoe ziet toekomst eruit?
Voor voormalige Pluspraktijken zal het makkelijker zijn om aan meerdere opties, modules of ontwikkelpaden in het praktijkregister deel te nemen. Uiteraard kunnen zij ook kiezen voor het label Keurmerk.

Is het praktijkregister gelijk aan Plus?
Nee, het Praktijkregister kent een ruimere opzet en biedt mogelijkheden voor praktijken om zelf te bepalen aan welke criteria ze willen voldoen. De Plussystematiek bestaat niet meer. Elementen van Plus zijn terug te vinden in het concept van het praktijkregister.

Heb je een andere vraag? Bekijk dan ook de informatie over het Praktijkregister Fysiotherapie en Individueel Register Fysiotherapie of stuur een mail naar ledenvoorlichting@kngf.nl.